Verkoop Occasions

Terug naar het overzicht

Particuliere verkoop van Caravans


Lijst van de occasion particuliere Caravan verkoop kunt u verkrijgen op de receptie, samen met de verkoopsregels.

CAMPING ’T SOETE DAL.
VERKOOPREGELS VOOR KAMPEERMIDDELEN OP VASTE STANDPLAATSEN 2018

Kennisgeving:
Als u tot verkoop van uw kampeermiddel wenst over te gaan, dient u ons vooraf schriftelijk van uw voornemen in kennis te stellen. Wij zullen dan bepalen of wij kunnen instemmen met de verkoop van het kampeermiddel met behoud van de staanplaats. Tenzij we bij het aangaan van de overeenkomst met u reeds hebben vastgelegd dat u uw kampeermiddel niet meer mag verkopen met behoud van staanplaats. Caravans met een geschatte waarde van € 2.000,00 of minder mogen vanaf 1/1/2011 niet meer met behoud van staanplaats worden verkocht. Als niets een verkoop in de weg staat ontvangt u van ons een Verklaring Toestemming Verkoop. Deze verklaring wordt door ons pas ondertekend als de plaats verkoopbaar is. Ingang van de verkoopsverklaring is 1 januari 2010.
 
Aansprakelijkheid:
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan uw kampeermiddel, noch t.o.v. u, noch t.o.v.de koper.
 
Welstand:
Het kampeermiddel en de plaats dienen naar ons oordeel in goede staat van onderhoud te verkeren en te voldoen aan de eisen gesteld in onze gedragsregels en de voorwaarden van TOERISME VLAANDEREN, en alle daarop van toepassing zijnde wettelijke eisen.
 
Verkoopprijs:
In onderling overleg zal de vraagprijs voor uw kampeermiddel worden vastgesteld, waarbij uitgegaan zal worden van de waarde van het “kale kampeermiddel”, vermeerderd met een redelijke vergoeding voor de inventaris en eventuele inrichting van de staanplaats. U dient een inventarislijst op te stellen zodat duidelijkheid bestaat over de overname van inventaris, schuurtje, tegels, beplanting e.d.
Blijken over de vraagprijs grote meningsverschillen te bestaan, waardoor wij het niet eens kunnen worden en wij van mening zijn, dat de door u gevraagde prijs onacceptabel is, dan kan het kampeermiddel niet verkocht worden met behoud van de staanplaats.
Vanaf 1/1/2011 dient er altijd een keuringsrapport aanwezig te zijn (niet ouder dan 2 jaar). Een aankoopkeuring kan worden aangevraagd op verzoek van de kopers. ( kosten voor de verkoper v.a. € 129,00) (www.mobielecaravankeuring.nl)
 
 
Reclame:
Wij zullen, voor zover dit in ons vermogen ligt, een zo goed mogelijk “verkoop-
Klimaat” creëren. U te verkopen Caravan plaatsen we op onze verkooplijst. Eventuele aspirant kopers die zich bij u melden, dient u zo spoedig mogelijk met ons in contact te brengen.
Bordjes “te koop” op het kampeermiddel of de staanplaats zijn NIET toegestaan.
 
Nieuwe koper:
De aspirant-eigenaar van het kampeermiddel en diens medebewoners zullen op ons terrein moeten passen. De nieuwe eigenaar en medebewoners zullen zich moeten houden aan de op ons terrein geldende gedragsregels, huurovereenkomsten en andere voorwaarden. Er zal voordat er kan worden overgegaan tot een verkoop eerst een gesprek worden ingepland met de directie.
 
Verkoop:
De koopovereenkomst wordt mede door ons opgesteld alvorens deze definitief wordt afgesloten. Wij dienen de overeenkomst mede voor akkoord te ondertekenen. Het betreft immers een aankoop van een kampeermiddel plus het gebruik van de staanplaats en alleen wij kunnen iemand toestaan een staanplaats op ons terrein in gebruik te nemen.
 
Bouwsels/tegels:
Bouwsels (schuurtje, omheining) tegels e.d. kunnen op de staanplaats blijven, mits ze qua afmetingen, oppervlakte, enz. aan ons reglement voldoen.
 
Jaargeld:
Voor te kunnen verkopen dient de huur van de jaarplaats volledig voldaan te zijn.
Verkoopt u het kampeermiddel gedurende de looptijd van de staanplaats overeen- komst, dan wordt het jaartarief naar ratio verdeeld tussen u en de nieuwe koper. Deze verdeling wordt in de koopovereenkomst vastgelegd. De rechtsgeldige overdracht van het kampeermiddel kan niet eerder plaatsvinden dan nadat u en de koper aan alle financiële en andere verplichtingen voortkomende uit de staanplaatsovereenkomst zullen hebben voldaan.
 
Verkoop en administratie kosten:
De verkoop en administratie kosten zijn € 200,00-.
 
 
 Reageer

 
Voorletters
Naam *
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail adres *
 
Vraag / opmerking
 
  *: verplichte invulvelden
Nieuws
Toerisme Vlaanderen ACSI CKVB Kempen en Maasland Hoge Kempen Toerisme Limburg Quality Holidays

Nieuws

Te Koop

Activiteiten